Het IPW ontwerpt nieuwe oplossingen voor bestaande of toekomstige publieke problemen. Die ontwerpen zijn nieuw in filosofische, financiële én organisatorische zin. De ontwerpen zijn in democratische zin legitiemer, in bedrijfsmatige zin rendabeler en leveren meer betrokkenheid op van burgers, communities en marktpartijen.

De ontwerpen zijn op zo gedetailleerd uitgewerkt dat investeerders er tegen lage transactiekosten in kunnen stappen, dat bedrijven en burgers weten wat ze moeten doen en dat overheden het kunnen legitimeren. Kortom: het zijn clear cut public value cases waarmee investeerders, ondernemers en burgers zich de publieke zaak weer kunnen toe-eigenen.

“Sociaal Hospitaal is onze bureaucratie-poli; betere en goedkopere zorg en zekerheid voor mensen die dat het hardst nodig hebben.”

In Nederland wonen ongeveer 100.000 gezinnen die meer problemen hebben dan ze kunnen tellen. Vaak blijven ze verstroken van goede hulp. Ze gebruiken meer voorzieningen dan ze kunnen begrijpen. Zonder dat ze daarmee echt geholpen zijn. 30% van de publieke financiën in het sociaal domein en de sociale zekerheid spenderen we aan 1% van de huishoudens in Nederland. De organisatie van al die hulp is gecompliceerd. Vanaf de vierde hulpverlener wordt het probleem achter de voordeur niet kleiner maar eerder groter. Samenwerken is moeilijk. Onlogica en willekeur liggen op de loer. Daardoor veroorzaakte onbedoelde effecten resulteren in hoge maatschappelijke kosten. Gemiddeld 104.000 euro per huishouden per jaar. Dat kan beter en goedkoper.

Sociaal Hospitaal voorkomt die onbedoelde effecten. Samen met betrokken professionals. Door legitiem maatwerk te maken dat huishoudens zelf begrijpen. En willen. Herstel van bestaanszekerheid staat voorop; geld en wonen. We vermijden bureaucratie of organiseren hem rondom het plan van mensen zelf. Dat levert logischere plannen op. Meer kwaliteit van leven. Lagere maatschappelijke kosten (-20%). En vrolijkere professionals

“De Goede Gieren ontwikkelen rechtmatige, rechtvaardige, maar ook goedkopere alternatieven voor schuldhulpverlening. Die een aanvulling zijn op het bestaande handelingsrepertoire van schuldhulpverlening.”

De Goede Gieren ontlenen hun naam aan de praktijk in de Verenigde Staten waar bedrijven voor een klein bedrag schulden opkopen om vervolgens schuldenaren maximaal onder druk te zetten voor hun rendement. Deze bedrijven worden wel gieren genoemd: (Bad) Vultures.

Wij willen Goede Gieren zijn. Wij willen onorthodoxe methoden gebruiken, niet om mensen uit te knijpen, maar om ze perspectief te bieden. De Goede Gieren-aanpak wil een innovatieve en alternatieve omgang met schulden-problematiek mogelijk maken. Door niet te vertrekken vanuit formele en bureaucratische mogelijkheden, maar vanuit een kostenbatenanalyse, wil de aanpak goedkopere en betere oplossingen mogelijk maken.

De Goede Gieren is een initiatief van het Instituut voor Publieke Waarden, Society Impact, Pieter Hilhorst en Jos van der Lans.

“OpenEmbassy ontwikkelt kennis over en oplossingen voor het integratievraagstuk. Door middel van online en offline (kennis)instrumenten zorgt OpenEmbassy dat nieuwkomers in Nederland sneller en met meer betrokkenheid hun weg kunnen vinden in Nederland."

OpenEmbassy is in 2016 begonnen als vrijwilligersinitiatief. Inspelend op vragen vanuit nieuwkomers, ontwikkelden Renée Frissen en Ahmad Kabakibi een online helpdesk waar nieuwkomers (statushouders) vragen kunnen stellen over hun nieuwe leven in Nederland. Die vragen worden beantwoord door betrokken Nederlanders. Op die manier willen ze ervoor zorgen dat nieuwkomers sneller en met meer betrokkenheid van de samenleving hun weg vinden in Nederland. En dat we door slimme dataverzameling en analyse leren hoe we dit in de toekomst nog beter kunnen aanpakken.

In 2017 is OpenEmbassy uitgegroeid tot een expertisecentrum over integratievraagstukken. OpenEmbassy ontwikkelt op verschillende manieren oplossingen en kennis over de vraag: hoe kunnen nieuwkomers zo snel en goed als mogelijk hun plek vinden in Nederland? Daarbij is de vraag vanuit gemeenschappen zelf altijd het uitgangspunt. OpenEmbassy doet nooit zonder te leren, en leert nooit zonder te doen. Oplossingen, feedbackloops en kennisontwikkeling zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.