MAATWERKROUTE

Maatwerk en willekeur zijn twee kanten van dezelfde medaille. Daarom is het hard nodig dat maatwerk gelegitimeerd wordt volgens gedeelde waarden. Dat gebeurt in gesprekken met burgers die oplossingen voor hun problemen aandragen, of die ideeën hebben om hun buurt mooier of beter te maken.

Op een goed moment komt het er bij ieder maatwerk op aan om toegang te krijgen tot de bureaucratie. Om ingekocht te worden, om subsidie te krijgen, of toegang tot een professionele interventie of ondersteuning.

Dat proces van toegang op basis van gelegitimeerd maatwerk is er niet. Er zijn immers geen beslisbomen en protocollen meer, die die toegang automatisch verschaffen. Daarom ontwerpen wij maatwerkroutes voor gemeenten die maatwerk – of dat nu in het kader van een familiegroepsplan is, of in het kader van Right to Challenge WMO – in de samenleving willen helpen mogelijk maken. Omdat juist maatwerk om checks and balances vraagt, en een voorspelbare overheid voor iedere burger.

“Onze maatwerkroutes geven uitvoerders instrumenten om maatwerk te legitimeren en om incidentele en structurele problemen te onderscheiden.  Daarnaast leren we beleidsmakers om ontvankelijk te zijn voor deze signalen. En bieden we hen handvatten om bottom-up beleid te maken. Altijd uitgaand van casuïstiek, van micro naar macro. Zo geeft u echt handen en voeten aan de decentralisaties in uw gemeente.” – Harry Kruiter